fbpx

Postępowanie upadłościowe w 3 trybach.

Postępowanie upadłościowe

W dniu 24 marca 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa”). Ustawa w istotny sposób ingeruje w dotychczasowy przebieg procedury upadłościowej prowadzonej wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Także umożliwia uzyskania oddłużenia osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów regulujących tzw. „upadłość konsumencką”.

Trzy tryby na postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej to jedna z kluczowych zmian jest wprowadzona przez ustawodawcę.

1. Tryb zwykły

Skierowany głównie do dłużników, których sytuacja finansowa jest bardziej złożona. Chociażby ze względu na istnienie wierzytelności spornych czy posiadanie przez dłużników znacznego majątku, który będzie podlegać likwidacji. Postępowanie upadłościowe będzie podobne do tego, który jest aktualnie prowadzone wobec przedsiębiorców. Powoływany będzie sędzia-komisarz, sporządzana lista wierzytelności oraz plan podziału sumy uzyskanej z likwidacji masy upadłości. Po zakończeniu postępowania upadłościowego składany będzie wniosek o ustalenie planu spłaty. Zostanie wprowadzona możliwość wykorzystania procedury przygotowanej likwidacji (tzw. „pre-pack” -Przygotowana likwidacja jest procesem mającym na celu przyspieszenie i uproszczenie przebiegu postępowania upadłościowego. Do wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik będący osobą fizyczną będzie mógł dołączyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży jego majątku. Rozwiązanie to będzie zalecane przede wszystkim dłużnikom posiadającym majątek, w skład którego wchodzą nieruchomości lub rzeczy ruchome o znacznej wartości.).

2. Tryb uproszczony

Dedykowany dla dłużników praktycznie nie posiadających majątku, których sytuacja prawna nie jest skomplikowana. Będzie to procedura odformalizowana, co ma służyć przyspieszeniu całego postępowania. W tym trybie nie będzie powoływany sędzia-komisarz. Zwiększony zostanie zakres uprawnień syndyka, do którego bezpośrednio zgłaszane będą wierzytelności. Syndyk po likwidacji majątku upadłego (o ile taki będzie) sporządzi projekt planu spłaty wierzycieli obejmujący listę wierzytelności oraz plan podziału.

3. Tryb układowy

Przeznaczony dla dłużników chcących ocalić posiadany przez nich majątek. Będzie to możliwe jeżeli na zwołanym zgromadzeniu wierzycieli zostanie zawarty układ pod kontrolą nadzorcy sądowego i następnie zatwierdzony przez sąd. Układ będzie zawierany na okres maksymalnie 5 lat. Przy czym, na dłużnika chcącego skorzystać z tego rodzaju postępowania będą nałożone dodatkowe obowiązki, m.in. uiszczenia zaliczki na pokrycie kosztów postępowania.

Create your account